ഒമാൻ എയർ സമ്മർ ഷെഡ്യൂൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു, കേരളത്തിലേക്ക് 28 സർവീസുകൾ

share this:

മസ്കത്ത് . ഒമാന്റെ്റെ ദേശീയ വിമാന കമ്പനിയായ ഒമാൻ എയർ സമ്മർ ഷെഡ്യൂൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മസ്കത്തിൽ നിന്ന് ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലെ 40 നഗരങ്ങളിലേക്ക് ഒമാൻ എയർ സർവീസ് നടത്തും. ആഭ്യന്തര സെക്ടറുകളായ സലാലയിലേക്ക് ഇരുപത്തിനാലും ഖസബിലേക്ക് ആറും പ്രതിവാര സർവീസുകൾ നടത്തുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

share this:

ഒമാൻ എയർ സമ്മർ ഷെഡ്യൂൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു, കേരളത്തിലേക്ക് 28 സർവീസുകൾ Read More »