ഒമാനിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്‌മയായ സേവ് ഒ ഐ സി സി ഇനി മുതൽ ‘ഇൻകാസ് ഒമാൻ’

share this:

സേവ് ഒ ഐ സി സി ഇനി മുതൽ ‘ഇൻകാസ് ഒമാൻ’ എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം കെ പി സി സിയുടെ, ഒമാൻ ചുമതല വഹിക്കുന്ന..

share this:

ഒമാനിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ കൂട്ടായ്‌മയായ സേവ് ഒ ഐ സി സി ഇനി മുതൽ ‘ഇൻകാസ് ഒമാൻ’ Read More »