റഹീം ഫണ്ട്‌; ആപ്പ് വഴിയുള്ള കളക്ഷൻ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു

share this:

റഹീം ഫണ്ട്‌; ആപ്പ് വഴിയുള്ള കളക്ഷൻ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു നന്ദി, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ റഹീമിന്റെ മോചന ദ്രവ്യത്തിന് ആവശ്യമായി വരുന്ന തുക മാത്രം പിരിച്ചെടുക്കുക എന്ന, ബന്ധപ്പെട്ടവരുടെ തീരുമാനപ്രകാരം, 30 കോടി പൂർത്തീകരിച്ച ഈ ഘട്ടത്തിൽ, ഈ ആപ്പ് വഴിയുള്ള ഫണ്ട് കളക്ഷൻ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ആപ്പ് വഴിയല്ലാതെ തന്നെ, പല മാർഗങ്ങളിലൂടെയും ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിലേക്ക്, ഫണ്ട് എത്തിച്ചേർന്നതിനാൽ, നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട തുക തികയാതെ വന്നാൽ മാത്രം ഈ ആപ്പുവഴിയുള്ള ഫണ്ട് കളക്ഷൻ നാളെ .

share this:

റഹീം ഫണ്ട്‌; ആപ്പ് വഴിയുള്ള കളക്ഷൻ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു Read More »